Posts Tagged ‘กระทรวงศึกษาธิการ’

การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการอย่างครบถ้วน

20140227_vcbmrxfjปัจจุบันการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของประเทศไทยได้ดำเนินการโดยตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกัน ซึ่งการดำเนินงานในส่วนคนพิการนี้เป็นภาระหน้าที่โดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ และกำลังจะพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นในอนาคต การดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการได้รับความสนใจจากสังคมและผู้เกี่ยวข้องเป็นอันมาก ซึ่งคนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการนั้น ปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่าคนพิการของประเทศไทยได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่ายุคใดๆที่ผ่านมา เพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การวางแผนและการจัดทำโครงการเพื่อจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีความสำคัญมาก และเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน และมีข้อจำกัดมากกว่าการวางแผนการศึกษา โดยทั่วๆไปการศึกษาจะต้องช่วยให้คนพิการสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสังคมจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองที่รับรู้ในอดีตว่าคนพิการเป็นคนที่มีความทุกข์ จะต้องได้รับการช่วยเหลือตลอดเวลานั้นเรื่องเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว สังคมจะต้องมีมุมมองสำหรับคนพิการใหม่ว่า คนพิการเป็นผู้ที่มีความสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของสังคม และสังคมควรจะชื่นชมในการพัฒนาศักยภาพของเขาด้วย ดังนั้นหากสังคม รัฐบาล มูลนิธิ และเอกชนสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสทางการศึกษา การฝึกฝนอบรมให้อย่างจริงจัง ผู้พิการดังกล่าวก็จะสามารถช่วยเหลือส่วนรวมได้ในหลายๆด้านอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถคนพิการให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หรือแรกพบความพิการให้การศึกษาอบรมให้รู้จักสิทธิและหนาที่ในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ มีงานทำ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม ช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กพิการหรือผู้ที่มีความบกพร่องย่อมแตกต่างกันไปตามความพิการหรือความบกพร่องของแต่ละประเภท จึงจำเป็นต้องมีการจำแนกความพิการหรือความบกพร่องให้ชัดเจน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องตามความต้องการจำเป็นและศักยภาพของคนพิการ ให้บังเกิดในการพัฒนาอย่างแท้จริง